Examen en Regels

Inspanningverplichting Vitaal Burgerschap:

Sport op Maat valt onder vitaal burgerschap van "Loopbaan en Burgerschap" en is daarmee een onderdeel van het lesprogramma van elke BOL en BBL student van ROC Nijmegen.

Sport op Maat is een verplicht lesprogramma en moet dan ook met een voldoende worden afgesloten om een diploma op ROC Nijmegen te kunnen behalen.

1. Voor de BOL student: om een voldoende te behalen voor Sport op Maat moet elke student aan onderstaande voorwaarden voldoen:
Leerjaar één:

  1. De fittest moet worden gedaan.
    De fittest is een individuele test die aan het begin van het schooljaar gedurende één schoolweek wordt gehouden. Deelname aan de test voldoet om met een voldoende af te sluiten. In het geval de student geblesseerd is en om die reden niet aan alle onderdelen van de test kan deelnemen, voldoet de student toch, als hij/zij deelneemt aan de onderdelen waaraan wél kan worden deelgenomen, ondanks de blessure. Als de student de eerste gelegenheid mist om de fittest te doen, zijn er nog twee momenten in het schooljaar waarop de student alsnog aan de fittest kan deelnemen.
  2. De leefstijltest op de site www.testjeleefstijl.nl moet zijn afgerond.
    Het afronden van Testjeleefstijl houdt in dat de student antwoordt op alle vragen die in deze test worden gesteld. Gevoelige vragen waarop de student geen antwoord wilt geven kunnen worden overgeslagen. Uiteraard zijn de antwoorden op de gestelde vragen alleen voor de student zelf ter inzage. Het team Sport op Maat kan alleen zien dát de student de vragen heeft beantwoord, maar niet wát de student heeft geantwoord.
  3. Het sportprogramma, dat bestaat uit te volgen clinics, moet met een voldoende zijn afgerond.
    Tijdens het schooljaar kiest de student sportclinics. Elke sportclinic die door de student is gevolgd, levert een aantal sportpunten op voor de student. Wanneer de student voldoende clinics heeft gevolgd, wordt zo automatisch het vereiste aantal sportpunten behaald. Niet elke clinic is evenveel sportpunten waard. Dat kan verschillen en dit punten aantal wordt door het team Sport op Maat vastgesteld op basis van belasting en te leveren tijdsinspanning. Je kunt een clinic maar één keer per schooljaar kiezen. Aan het begin van leerjaar één krijgt de student te horen hoeveel sportpunten moeten worden gekozen in totaal(norm voor opleiding klas 1 zonder stage = 75). Bovendien staat op het overzicht van de student op de site www.sportopmaat.nl , te lezen hoeveel sportpunten moeten worden behaald. Het kiezen van de clinics kan alleen via de site www.sportopmaat.nl. Op deze site kan de student zélf op elk gewenst moment zien hoe de stand van zaken is bij Sport op Maat. Onder het hoofdstuk “regels” staan de spelregels die van toepassing zijn op het volgen van de clinics. ​De kosten van gekozen clinics waarvoor een eigen bijdrage is verschuldigd, moeten zijn voldaan. Niet voldaan betekent dat het programma niet voldoende is.

Leerjaar twee:
Het sportprogramma: Leerjaar twee, moet met een voldoende zijn afgerond.
Voor de invulling van het te volgen programma kijk onder 2e en 3e jaars.

Leerjaar drie:
Het sportprogramma: Leerjaar drie, moet met een voldoende zijn afgerond.
Voor de invulling van het te volgen programma kijk onder 2e en 3e jaars.

REGELS:
Wat verwachten we van je!
​Je moet zorgen dat je op tijd aanwezig bent. Als je te laat bent kan je de toegang geweigerd worden. Daarbij moet je kunnen aantonen dat je een leerling van onze school bent. Zodra je de sportruimte binnenkomt, meld je je bij de leiding.
Er wordt van je verlangd dat je respect toont voor de mens en het materiaal. We gaan uit van sportieve en actieve deelname. Hierop word je steeds beoordeeld.
​Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen. Laat zoveel mogelijk waardevolle spullen thuis!

Gele en rode kaarten:
Een keer niet mee doen: je krijgt een gele kaart.
Je mag in totaal 1 les missen, tijdens je hele opleiding!. Dit hangt af van het aantal sportpunten dat je in leerjaar 1 moet halen. 

Je mag per clinic maar 1 les missen.  Mis je meer lessen dan kom je rood te staan.

Op je sportprogramma kun je zien hoe jij ervoor staat; rood is onvoldoende, groen is in orde!
Let op: Als je niet meedoet om wat voor reden dan ook betekent dat altijd :een gemiste les. Bij een gemiste les krijg je hier automatisch een mail over via de website van Sport op Maat. Je kunt tot maximaal 3 maanden na het behalen van een kaart bezwaar maken. 
Als jij “rood staat” moet je dit repareren op het sportbureau. Dit betekent dat jij zélf naar het sportbureau gaat en met de docent van Sport op Maat afspreekt hoe je de teveel gemiste lessen gaat inhalen.
Belangrijk: als je de gemiste activiteit repareert, kom je bij een andere groep terecht. Jouw naam komt niet op die lijst voor. Je mag alleen meedoen als je het groene inhaalbriefje laat zien. De leraar voegt jouw inhaalbriefje bij de presentielijst. Let daar zelf ook goed op en let er ook op dat je naam wordt genoteerd!


Afwezigheid , blessures en ziekte:
Als je afwezig bent geweest tijdens een clinic omdat je ziek was, geblesseerd, verhinderd, herkansing, ect. wordt dit  altijd als een gemiste les aangetekend. Dat is geen probleem want elke student mag een les missen. Maar heb je teveel lessen gemist, dan sta je rood en dat mag niet bij Sport op Maat. Om dit te repareren ga jij naar het sportbureau.
Wanneer je om een bijzondere reden langere tijd niet kunt sporten, of veel afwezig bent, ga je naar het sportbureau om dit met je eigen sportdocent te bespreken. Jouw sportdocent bespreekt met jou de mogelijkheden om toch een voldoende voor Sport op Maat te halen. Wacht daarmee niet te lang, maar ga direct naar je sportdocent op het sportbureau, als er een probleem is.

Kleding & telefoons: Sportkleding en sportschoenen zijn uiteraard verplicht bij alle sporten:
Voorwaarde voor deelname is dat er in andere kleding gesport wordt, dan je ervoor en erna aanhebt. Je moet je dus omkleden.
Bij de clinicbeschrijving kun je lezen welke specifieke kledingeis er per sport van toepassing is.

Let op; het bij je houden en/of gebruiken van een mobiele telefoon tijdens de sportles is natuurlijk niet toegestaan. Alle telefoons blijven in de tas, kluis of door de docent aangegeven plaats. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven kun je uitgesloten worden van de les. (je wordt dan op afwezig gezet) 


Als je kleding niet in orde is, mag je niet meedoen en moet je de activiteit inhalen:
Trainingspakken, joggingbroeken en andere sportkleding worden bij alle sporten toegestaan. Als je je eigen sportmateriaal, zoals racket of mountainbike wilt gebruiken, dan kan dat in overleg met de docent (eigenrisico). Er kan vrijwel overal worden gedoucht na afloop.​

Is Sport op Maat in een leerjaar niet afgesloten!
Kosten :
Sport op Maat is een verplicht onderdeel van alle beroepsopleidingen op het ROC Nijmegen. Aan het einde van het elk leerjaar waarin Sport op Maat op het lesprogramma staat moet een aantal sportpunten zijn behaald, door het volgen van clinics. Via het sportbureau, de website, e-mail, bezoekjes in de klas en tijdens sportlessen worden studenten intensief geïnformeerd over deelname aan clinics. Bij niet-actieve deelname aan een les/clinic is er in het eerste studiejaar ruime gelegenheid om een clinic in te halen of een andere te kiezen. Aan het eind van dit studiejaar is er nog een reparatieclinic-periode ingelast en worden studenten nog persoonlijk benaderd om het vereiste aantal sportpunten te behalen. Als ondanks al deze inhaalmogelijkheden, het sportprogramma aan het einde van het eerste studiejaar toch niet is afgerond, moet dat in het jaar daarop geschieden. Hiervoor zijn enkele clinics in de avonduren beschikbaar. Wil je meedoen aan de middagclinics , dan zal voor deze service €10,- per in te halen volledige clinic in rekening worden gebracht. Deze maatregel geldt niet wanneer er medische en/of persoonlijke problemen ten grondslag liggen aan het niet volgen van clinics in leerjaar één. Het is aan de toegewezen Sport op Maat docent om te bepalen of deze uitzondering op een student van toepassing is.

Ik doe aan topsport, kan ik vrijstelling krijgen voor Sport op Maat?
Neen, je krijgt geen vrijstelling. Natuurlijk vinden wij het positief dat jij in jouw sport aan de top meedraait, maar ons programma is ook bedoeld om je kennis te laten maken met andere sporten dan alleen je eigen sport. Bovendien sport je tijdens de clinics met studenten van andere opleidingen en de kennismaking met andere studenten en daarmee een doorsnee van onze samenleving, vinden wij voor elke student belangrijk.

Ik doe aan topsport, houden jullie daar rekening mee?
Je hebt veel keuzemogelijkheden bij Sport op Maat en op veel verschillende tijdstippen kun je kiezen. Bovendien staat Sport op Maat gewoon op je rooster net als andere vakken en als je kiest voor een opleiding, kies je automatisch voor Sport op Maat. Als jij, omdat je een topsporter bent, voor ons extra kunt bijdragen aan een clinic willen wij dat best honoreren, graag zelfs!​

2. Voor de BBL student: Om een voldoende te halen moet iedere student aan onderstaande voorwaarde voldoen

 - De Leefstijltest op www.TestjeLeefstijl.nl moet zijn afgerond. (zie BOL 1.2)                                                             - Fittest en het Sport op Maat programma zijn optioneel.